Drukowanie 3d a nakierowanie na rozwój zasobów ludzkich

Drukowanie 3d zyskuje na jakości w zestawieniu z strategicznym rozwojem zasobów ludzkich

Strategiczny rozwój ludzkich zasobów to koncepcja wielopoziomowego działania, którego istotnym celem jest zwiększenie długoterminowe wydajności organizacji przy wykorzystaniu potencjału zatrudnionych. To polega na integracji działań HRD z misją i celami organizacji, zaangażowaniem menedżerów liniowych w projektowaniu i w dostarczaniu rozwiązań HRD w realizacji działań komplementarnych na rzecz tej wspólnej kultury organizacji i stworzenia organizacyjnych wartości ukierunkowanych na drukowanie 3d http://3dream.pl/druk-3d/.

Dodatkowo T.N. Garavan wylicza, iż SHRD umożliwia: znaczny rozwój istotnych kompetencji niezbędnych do budowania przewagi organizacji strategicznej, zaliczamy do nich: wiedzę oraz umiejętności, techniczne i fizyczne systemy, system zarządzania rozwojem i uczeniem się, normy oraz wartości organizacyjnych. Wówczas SHRD umożliwia organizacji najlepsze wykorzystanie istniejących już wcześniej możliwości i rozwój coraz to nowszych terenów w celu lepszego poradzenia sobie ze zmianami w owym otoczeniu; SHRD znacznie ułatwia ocenę powiązań pomiędzy strategią organizacji, systemem, polityką a praktyką HRD, uwzględniając wieloaspektową perspektywę dokładnie wszystkich interesariuszy; skuteczna SHRD uwzględnia zdarzenia zaplanowane jak i te nowe pojawiające się w takim otoczeniu odnoszącym się również do drukowanie 3d.

W celu bardziej szczegółowego przeanalizowania ewolucji podejścia do pewnego rozwoju ludzkich zasobów przygotowane zostało pewne zestawienie uwzględniające owe propozycje definiujące przy tym omawiany obszar na przestrzeni lat 1970-2008.

Uwzględnia się bowiem, że w szerszym zakresie potrzeby organizacji. Zaś w drugim potrzeby ludzi tam zatrudnionych. Dwa podejścia widoczne są w ujęciu teoretycznym. W praktyce obserwując tę organizację można bez żadnego większego trudu dostrzec jakiego rodzaju politykę HR jest w niej preferowana. Wówczas z jednej strony można wyróżnić pewne organizacje, które inwestując w duży rozwój pracowników budują znaczną przewagę rynkową, i te w których działania w zakresie HR są tylko i wyłącznie wymuszone czynnikami zewnętrznymi mają charakter reaktywny. 

W naszym kraju od kilkunastu lat znacznie rośnie liczba badań poświęconych problematyce aktywności edukacyjnej oraz rozwojowej przeróżnych grup społeczno-zawodowych a szczególnie w sytuacji pracy. Jednak analizowane są pojedyncze przypadki organizacji, jak także zjawiska na skale regionalną czy też ogólnokrajową jednocześnie w ujęciu podmiotowym, jak i w ujęciu przedmiotowym. Owe badania zwykle mają bowiem charakter interdyscyplinarny. Ich autorzy dostrzegają pewną konieczność poszerzenia swojego warsztatu metodologicznego w celu coraz lepszego zrozumienia nowych zjawisk . Pośród tych współczesnych teoretyków i praktyków utożsamiających się z dość szeroko pojętym HRD znajdują się zaś przedstawiciele bardzo wielu dziedzin, poczynając bowiem od nauk humanistycznych, po społeczne i ekonomiczne odnoszące się do drukowanie 3d. Jednakże biorąc pod uwagę brak paradygmatu jednolitego badawczego możemy raczej mówić o ewolucji poglądowej pionierów-pasjonatów tego terenu badań niż o procesie zaplanowanego kształtowania nowej dyscypliny w naszym kraju. Mamy tutaj do czynienia z próbami „zagnieżdżenia” badawczej problematyki utożsamianej z HRD w obszarze: zarządzania, andragogiki, edukacji dorosłych, pedagogiki pracy, psychologii, socjologii czy też zupełnie innych dyscyplin naukowych. Obecni zwolennicy tej idei są zgodni co do jej wymiaru praktycznego, jeżeli chodzi o drukowanie 3d.

Panuje „cicha zgoda”, która dotyczy bowiem elastycznego podejścia do licznych rozważań w tym kierunku. Jednak nie toczy się dyskusja na temat konieczności integracji metod badawczych i narzędzi w tym obszarze. Wówczas poza poczuciem wspólnoty zainteresowań badaczy brak jest tych odniesień do doświadczeń historycznych, które mają wpływ na swoistość polskiego rozumienia HRD, niezbędnego do odbudowania tożsamości dyscypliny. Z takiej perspektywy naszych polskich doświadczeń źródła tej jeszcze niedookreślonej dziedziny można odnaleźć albowiem w oświacie dorosłych, ale także w psychologii, organizacji i zarządzaniu, andragogice, pedagogice społecznej bądź pedagogice pracy, socjologii. Można zaś przyjąć, iż to formułowanie koncepcji teoretycznej dla tej nowej dziedziny będzie wówczas nawiązywało do doświadczeń przynajmniej części z tych wymienionych dyscyplin odnośnie aspektu nakierowanego na drukowanie 3d. Jednakże z polskiej perspektywy patrząc, na aktualnym etapie dość trudno jest się doszukać się jasno zarysowanych granic. Owi przedstawiciele każdej z dyscyplin „podstawowych” raczej intuicyjnie kształtują zakres poprowadzonych analiz, korzystając przy tym z odniesień do literatury amerykańskiej oraz zachodnioeuropejskiej.

Natomiast przyjmuje się, iż okres przemian systemowych zaczął się w Polsce w 1989 roku. Pośród tych, które w bardzo istotny sposób zmieniły życie Polaków na pierwszy plan wysuwają się zatem zmiany polityczne, demokratyzacja życia, gospodarcze przekształcenia, rozwój niezależnych mediów, bardzo dynamiczny rozwój sektora usług edukacyjnych, a w tym niepublicznego szkolnictwa na dokładnie wszystkich poziomach kształcenia, otwarcie granic i rynków pracy czy też w sferze dosyć szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego, przystąpienie naszego państwa do struktur NATO i Unii Europejskiej. Był to pewien czas, który określany jest dość często w Polsce okresem boomu edukacyjnego. Jednak zaraz na początku lat 90 nastąpiły owe zmiany przepisów a także regulacji prawnych umożliwiające wprowadzenie w życie zmian społecznych i gospodarczych, jeżeli chodzi o drukowanie 3d.

Co więcej z punktu widzenia nieskrępowanego rozwoju kapitału społecznego te wówczas najistotniejsze dotyczyły możliwości stworzenia niepublicznych szkół wyższych. W 1989 roku w Polsce funkcjonowały 92 państwowe uczelnie, a w roku przystąpienia Polski do UE 2004 r już 445 a w tym 315 prywatnych. Bardzo gwałtownie wzrosła także liczba ludzi dorosłych uczestniczących bowiem w studiach wyższych. W 1955 roku odsetek osób starszych uczestniczących w studiach zaocznych oraz wieczorowych wynosił około 18%, a w roku 1985 aż około 24%, natomiast w roku 2005, aż ponad 51%. Dodatkowo uchwalenie i nowelizacje przepisów o stowarzyszeniach kształtowało ramy prawne działania organizacji pozarządowych. Ten sektor, bardzo szczególnie wspierany poprzez międzynarodowe instytucje, przyczynił się bowiem do dynamizacji przemian rynkowych, a zwłaszcza zmian w owym podejściu do rozwijania się zasobów ludzkich w warunkach pełnej demokracji. Ponadto postępująca prywatyzacja gospodarki doprowadziła bowiem do wyeliminowania z rynku całej większości nierentownych organizacji szkoleniowych, jeżeli chodzi o drukowanie 3d.

Wszelkie uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne, kulturowe, coraz bardziej wpływają na sytuację organizacji a tym samym oddziałując na miejsce pracy jednostki. Właśnie to środowisko pracy dodatkowo stwarza warunki funkcjonowania jednostki. Natomiast ogólna gotowość do uczenia się i rozwoju budowana jest na fundamentalnej podstawie jakości relacji pracowników z makrootoczeniem. Wówczas zawiera w sobie samoocenę jednostki co do jej możliwości osiągania pewnych sukcesów edukacyjno-zawodowych uwzględniającą dość szeroko rozumiane środowisko . Kluczową rolę odgrywa tu także polityka państwa nakierowana na drukowanie 3d. W 2007 roku decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej powołano bowiem rządowe Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich czyli jednostkę, która pośredniczy w procesie realizacji dofinansowywanych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Najistotniejsze cele instytucji to: przyrost zatrudnienia i spójności społecznej, uczynienie Polski miejscem niezwykle atrakcyjnym dla przyszłych inwestorów, rozwijanie wiedzy przez rozwój zasobów ludzkich.

Cały ten rozwój potencjału pracowników jest jednym z bardzo kluczowych zadań zrealizowanych w nowoczesnych firmach. Dużym priorytetem dla służb HR jest dążenie do zintegrowania polityki personalnej ze strategią dokładnie całej organizacji. Wobec tego dzięki takiemu podejściu organizacja ma bowiem szansę na tworzenie swoich własnych rozwiązań i zasobów, kreowanie tejże unikalnej wartości rynkowej, stanowiącej przewagę konkurencyjną odnoszącą się do drukowanie 3d.

This article was written by adminek