System podatkowy a instalacje gaśnicze

Instalacje gaśnicze w kontekście systemu podatkowego

Cały system podatkowy jest więc zespołem podatków, które funkcjonują jednocześnie w zasięgu danego państwa oraz tworzą pewną całość, tak w sensie prawnym, jak również ekonomicznym . Jest to więc zbiór przepisów prawnych oraz instytucji finansowych, jakie ustanawiają podatki i określają, a także zajmują się ich pobieraniem. Warto wtedy pamiętać o instalacje gaśnicze http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html.

W jego skład wchodzą więc przepisy, które są związane z samymi podatkami, jak również określające podmioty, które pobierają podatki, także płatników podatków oraz instytucje, które wyznaczają wysokość oraz warunki płacenia podatków. System podatkowy w naszym kraju obejmuje: podatki, które określają normy prawne, jakie zawierają ich zakres, także aparat skarbowy, który organizuje wymiar oraz pobór i kontrolę podatków, całe prawo, które reguluje sprawy w kwestii podatków oraz aparatu skarbowego i zasady funkcjonowania danego systemu podatkowego ukierunkowanego na instalacje gaśnicze. Podatki jako, że są elementarnym dochodem dla budżetu państwa, to ważne jest, aby zobowiązujący w właściwym kraju system podatkowy funkcjonował sprawnie, gdyż decyduje to o całym rozwoju danego kraju. System podatkowy jest więc jednym z narzędzi, jakie umożliwia całemu budżetowi państwa wykonywanie jego funkcji redystrybucyjnej odnoszącej się do instalacje gaśnicze. To możliwe dzięki ulgom oraz zwolnieniom podatkowym, także zróżnicowanym stawkom podatków pośrednich i progresywnym opodatkowaniu wszystkich dochodów. Zasady podatkowe podkreślają zatem cztery podstawowe aspekty wszystkich podatków: fiskalny, ze względu na wydajność i elastyczność oraz stałość, ekonomiczny, ze względu na nienaruszalność całego majątku podatnika, sprawiedliwości, z powodu powszechności, równości oraz zdolności i techniczny ze względu na pewność, dogodność oraz taniość, jeżeli chodzi o instalacje gaśnicze.

W systemie podatków komunalnych polskich najwięcej dla gmin znaczy podatek od nieruchomości i podatek rolny. Mało wydajne dla każdej gminy jest wpływ z podatku od spadków oraz darowizn, także z podatku leśnego, jak i z podatku od środków transportu, również z podatku od psów i opłaty miejscowej, która dawniej była opłatą uzdrowiskową praz opłaty targowej, czyli od sprzedaży na targu w odniesieniu do instalacje gaśnicze.

Do ustalenia oraz poboru państwowych podatków powołane są specjalne organy, czyli urzędy skarbowe, które są podporządkowane Ministrowi Finansów. Poborem podatków gminnych zajmuje się natomiast wójt albo burmistrz. W terenie zatem działa policja skarbowa, czyli urzędy kontroli skarbowej, może ona wydawać decyzje w sprawie podatków państwowych. Podatnicy, jacy są niezadowoleni z takich ustaleń organów podatkowych oraz instancji, mają prawo w ciągu 14 dni złożyć właściwe odwołanie do właściwej Izby Skarbowej albo do samorządowego kolegium odwoławczego we właściwym województwie. Od finalnych rozstrzygnięć organów podatkowych tejże stronie przysługuje prawo wniesienia skargi w terminie 30 dni do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w dalszym stopniu bada legalność rozstrzygnięcia chociażby organów administracji finansowej odnoszącej się do instalacje gaśnicze.

Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej można wyróżnić kilka instytucji mających charakter preferencji podatkowych. Chodzi tu przede wszystkim o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, do których zalicza się: odroczenie terminu spłaty zobowiązania podatkowego,  rozłożenie jego wysokości na raty czy umorzenie zaległości podatkowej. 

Organy podatkowe mają też prawo do zwolnienia płatnika z wykonania jego obowiązków oraz prawo ograniczenia poboru zaliczek. Na szczeblu samorządowym decyzje we wszystkich tego typu sprawach są podejmowane przez właściwego miejscowo i rzeczowo wójta, burmistrza (prezydenta miasta). W tym miejscu wypada jednak wspomnieć o specyfice polskiego systemu podatkowego, który nie dla wszystkich podatków gminnych właściwym organem ustanowił właśnie wójta czy burmistrza (prezydenta miasta).

Stąd też nieco odmienne rozwiązania prawne obowiązują w tej mierze w przypadku ulg w spłacie podatków samorządowych, dla których właściwymi rzeczowo organami podatkowymi są naczelnicy urzędów skarbowych. W obecnym stanie prawnym takimi należnościami są: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Przepisy prawa podatkowego stoją w takim przypadku na gruncie zasady współdecydowania państwowych i samorządowych organów podatkowych w zakresie udzielania ulg w płatności takich podatków, również w przedmiocie zaniechania poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez naczelników urzędów skarbowych ukierunkowanych na instalacje gaśnicze.

W myśl przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w przypadkach pobieranych przez urzędy skarbowe podatków i opłat, stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, umorzenie i rozłożenie na raty takich należności nastąpić może wyłącznie na wniosek lub za zgodą wójta, burmistrza wydanej w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Również decyzja naczelnika urzędu skarbowego o zwolnieniu płatników z obowiązków poboru tych podatków musi zostać poprzedzona wnioskiem lub zgodą samorządowego organu podatkowego. Postanowienie, o którym tu mowa, jest więc koniecznym warunkiem podjęcia legalnej decyzji podatkowej. Brak takiego stanowiska powinien być traktowany jako naruszenie przepisów prawa formalnego, mające istotny wpływ na wynik postępowania, a stosowna decyzja może być przez to uchylona przez organ odwoławczy. Wykładnia językowa omawianego przepisu pozwala wysnuć wniosek, że decydujący głos w sprawie udzielenia ulgi w spłacie takiego podatku samorządowego należy do wójta, burmistrza jako organów wykonawczych samorządu terytorialnego ukierunkowanego na instalacje gaśnicze. Brak zgody samorządowego organu podatkowego, do którego naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany wystąpić o zajęcie stanowiska, będzie oznaczać, że organ ten nie znajduje podstaw do zastosowania ulgi polegającej chociażby na umorzeniu zaległości lub odsetek.

Czym zatem różni się ulga od zwolnienia W systemie prawa podatkowego? W żadnej z ustaw podatkowych, poza wyżej powołaną Ordynacją podatkową, nie zamieszczono definicji zwolnienia i ulgi podatkowej. Są to jednakże instytucje powszechnie stosowane w konstrukcji poszczególnych podatków. Analiza przepisów regulujących te instytucje prowadzi do następującego wniosku: zwolnienie podatkowe to sytuacja, w której powstaje obowiązek podatkowy (ktoś staje sie podatnikiem danego podatku), jednakże obowiązek ten nie przekształca się w zobowiązanie podatkowe (podatnik nie musi płacić podatku). Wyróżnia się zwolnienia podmiotowe, w których brak konieczności zapłaty podatku związany jest z cechami podatnika (bez względu na okoliczności pewna kategoria podatników w ogóle nie płaci danego podatku), oraz zwolnienia przedmiotowe, z których mogą korzystać na tych samych zasadach wszyscy podatnicy znajdujący się w określonej sytuacji (uwolnienie od zapłaty podatku związane jest z cechami przedmiotu opodatkowania). Występują również zwolnienia o charakterze mieszanym: podmiotowo-przedmiotowym. Warto podkreślić, że zwolnienie ze swej istoty może dotyczyć jedynie podmiotu (podatnika) lub przedmiotu. Instytucja zwolnienia nie może wystąpić w innych elementach konstrukcji podatku niż podmiot lub też przedmiot podatku. Inaczej jest z ulgami podatkowymi odnoszącymi się do instalacje gaśnicze. Cechą charakterystyczną ulg podatkowych, odróżniającą ją od zwolnień podatkowych jest ich złożona konstrukcja prawna. Poprawne ukształtowanie konstrukcji ulgi podatkowej wymaga dużej wiedzy i staranności działania legislatora.

This article was written by adminek