Wsparcie sprzedaży a wykonanie bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wsparcie sprzedaży, czyli o tym jak wykonać prawidłowy bilans i rachunek zysków i strat

Bilans stanowi podstawowe źródło analizy finansowej. Zawiera on wartościowe ujęcie majątku i źródeł jego finansowania w momencie jego sporządzania. Składniki majątkowe firmy to aktywa, w których wyróżnia się aktywa trwałe i obrotowe. Źródła finansowania to pasywa. Także je można podzielić na dwie grupy: kapitały własne i obce. Pasywa muszą znajdować odzwierciedlenie w aktywach bilansu, jeżeli chodzi o profesjonalne wsparcie sprzedaży http://merservice.pl/.

Analiza bilansu uwzględnia strukturę aktywów i pasywów, analizę kapitałowo – majątkową. We wstępnej analizie bilansu w ujęciu dynamicznym za pomocą wskaźników dynamiki określa się więc kierunek oraz stopień zmian poszczególnych składników bilansu, w porównaniu do ich wartości we wcześniejszych momentach bilansowych czy wskaźników struktury przedstawiających więc udział poszczególnych pozycji majątku oraz źródeł ich finansowania ukierunkowanych na wsparcie sprzedaży.

Analiza struktury majątku oraz kapitałów w określonym przedsiębiorstwie staje się odzwierciedleniem zaangażowania kapitału firmy. Podstawowe znaczenie mają więc wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze. Bilans zawiera dane dotyczące majątku jednostki oraz źródeł jego finansowania. W związku z czym mamy możliwość oceny struktury aktywów oraz pasywów bądź zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań, jak i również stopnia suwerenności finansowej odnoszących się do wsparcie sprzedaży.

Rachunek zysków i strat powinien zawierać: określenie podmiotu, dla którego jest sporządzony, określenie roku obrotowego, którego dotyczy, dane liczbowe wyszczególnione w określonym porządku i układzie. Może on być sporządzony w wariancie kalkulacyjnym – stanowi elementy kosztu własnego sprzedaży i porównawczym – zawiera pozycje kosztów według rodzajów. Faktem jest, że interpretacja wskaźników struktury rachunku zysków oraz strat nie jest już taka prosta jak przeprowadzona wcześniej analiza pionowa bilansu. Jednak po przeprowadzonej analizie autor pracy uważa, iż główną korzyścią jaką daje porównanie pozycji rachunku zysków i strat do przychodów netto ze sprzedaży jest informacja o skali wielkości danej pozycji do przychodów z działalności statutowej odnoszącej się do wsparcia sprzedaży.

Rachunek zysków oraz strat jest również podany w formie analizy poziomej i pionowej. Analiza rachunku zysków i strat polega na badaniu dynamiki oraz struktury wielkości strumieni prezentujących poszczególne przychody, a w szczególności koszty oraz wynik finansowy – ocena relacji dotyczących określonych kategorii wyniku finansowego. Zmiany zysku są wynikiem zmian określonych kategorii danego wyniku finansowego, jeżeli chodzi o wsparcie sprzedaży. Dla łatwiejszej oceny rachunku zysków i strat wykorzystuje się określone wskaźniki: dynamiki przychodów oraz kosztów, struktury, rodzajowej przychodów, poziomu kosztów oraz rentowność przychodów. 

Opisana wstępna analiza rachunku zysków oraz strat daje ogólne pojęcie o sytuacji finansowej przedstawianego przedsiębiorstwa oraz tendencjach i kierunkach, dotyczących danego rozwoju. Analiza wskazuje aspekty, którym to każdy analizujący powinien przyjrzeć się dokładniej w kolejnych etapach analizy finansowej badanej jednostki odnoszącej się do wsparcie sprzedaży.

Podobnie, jak we wstępnej analizy bilansu i wstępna analiza rachunku zysków oraz strat rozpoczyna się od przeprowadzenia określonej analizy poziomej oraz analizy pionowej – tak zwana analiza struktury. Analizę dynamiki przeprowadzono zatem analogicznie bądź w przypadku bilansu. To właśnie tutaj wykorzystano więc zmianę bezwzględną, względną bądź wskaźnik dynamiki. Natomiast jeżeli chodzi o analizę struktury to podstawą stało się więc odniesienie ogólnych pozycji do danych przychodów netto w związku ze sprzedażą produktów, a następnie towarów i materiałów, również obecnych podczas wsparcia sprzedaży.

To właśnie podejście nie oddaje sposób właściwy związku z czym wynik danej czynności operacyjnej dotyczyło nie tylko działalności podstawowej, ale pozostałą działalność operacyjną ukierunkowaną na wsparcie sprzedaży. W sytuacji logiczniejszym rozwiązaniem było odniesieniem wyniku do określonej sumy przychodów netto ze sprzedażą produktów, towarów oraz materiałów, jak i również pozostałych przychodów operacyjnych. Dodając posługując się logiką w przypadku danej pozycji: zysk z działalności gospodarczej, zysk brutto i zysk netto, które odnoszą się do wszelkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Powinniśmy więc odnieść do przychodów osiąganych poprzez badane przedsiębiorstwo. Dotyczy to zatem sumy przychodów netto związanego ze sprzedażą produktów, towarów oraz materiałów i pozostałych przychodów operacyjnych, jak i przychodów finansowych. Dodatkowo w ramach wstępnej analizy rachunku zysków i strat sprawdzamy relacje zachodzące między poszczególnymi kategoriami zysku odnoszącymi się jednocześnie do wsparcia sprzedaży.

Rachunek zysków i strat można sporządzać także w wariancie porównawczym. Przychodom ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów przeciwstawiane są koszty działalności operacyjnej w ujęciu według rodzajów poniesionych kosztów a także wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupów. Wynik finansowy stanowi podstawowy miernik efektywności działalności prowadzonej przez jednostkę gospodarczą, jeżeli chodzi o wsparcie sprzedaży. Dodatki wynik finansowy oznacza zwrot poniesionych kosztów, a także korzyści właścicieli jednostki gospodarczej. Decydując się na wsparcie sprzedaży nie należy zapominać, że wygospodarowany zysk jest źródłem finansowania przyrostu aktywów. Z rachunku zysków i strat można uzyskać informacje o tym, w jakim stopniu jednostka gospodarcza osiąga zysk. Bilans jest sprawozdaniem, które ujmuje składniki majątku, a także źródła ich finansowania. Składniki aktywów, własne i obce źródła finansowania są ujmowane w formie zagregowanej i w kolejności przewidzianej wzorem bilansu prezentowanym jako załącznik ustawy o rachunkowości, jeżeli decydujemy się na wsparcie sprzedaży. Wielkość i struktura zasobów oraz źródeł ich finansowania są wyrazem rezultatów wszelkich decyzji oraz zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym oraz w okresach poprzedzających. 

This article was written by adminek